Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Kentteki sorunlu alanların ve/veya binaların yeniden yapılandırılması için değişik kapsamlarda verilen imar durumunun tespitinden başlayıp hak sahipliği tespiti, yeni projelerin çizilmesi, eski ve yeni projeye göre şerefiyelendirme çalışmasının bilimsel olarak yapılması, mevcut durumla yeni projenin çakıştırılması, tapu ve belediye süreçlerinde, müteahhit seçiminde yardımcı olunması  gibi projenin tümünün  proje koordinasyonu veya bir kısmı ile ilgili alabileceğiniz hizmetler bu departman bünyesinde tecrübeli arkadaşlarımızca verilmektedir.

Çalışmalar 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında yapılmaktadır.

Bina Bazlı Dönüşümlerde; bir kısmı kendi bünyemizde, bir kısmı ise iş ortaklarımız (mimari, hukuk, teknik….vb) aracılığı ile Koordinasyonunu yaptığımız belli başlı hizmetler:
 • İmar durumunun öğrenilmesi,
 • İmar durumuna uygun avan proje-taslak projenin Mimari Büro ile  hazırlanması, 
 • Kat maliklerine çalışmaların sunumunun yapılması ve proje üzerinden görüşlerinin alınması,
 • Genel kabul gören proje üzerinden hukuki şartnamenin ve teknik şartnamenin Hukuk Bürosu desteği ile hazırlanması,
 • İnşaat firmaları ile yapılacak olan ön şartnamenin hazırlanarak inşaat firmalarının tekliflerinin alınması süreci,
 • Alınan tekliflerin kat malikleri ile değerlendirmesi süreci,
 • Kabul edilen teklif üzerinden inşaat firması ile sözleşmelerin imzalanması sürecine refakat edilmesi,
 • Tapu müdürlüğü nezdinde sürecin malikler veya maliklerce belirlenen teknik heyetle beraber yürütülmesi,
 • Yasa kapsamında risk analizi hizmetinin yetkili firmalardan alınması, (Riskli yapı tespitine itirazlar varsa sürecin takibi, itiraz sonrası muafiyet belgelerinin takibi, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi sonrasında yıkım tebligatı süreçlerinin takibi)
 • Yasa kapsamında riskli yapı ile ilgili SPK lisanslı değerleme raporu alınması sürecinin yönetimi ,
 • Yasa kapsamında gerekli toplantıların yapılması, riskli yapı toplantısının noter marifeti ile yapılması sürecinin organize edilmesi,
 • Yasa kapsamında karara katılmayan/katılamayan maliklere 15 günlük sürede karara katılması ihtarının yapılması,
 • Yasa kapsamında karara katılmayan maliklerle ilgili açık arttırma sürecinin yönetimi, tüm iş ve işlemlerin apartman adına yürütülmesi
 • Müteahhit firma ile imzalanan sözleşme kapsamında inşaat yapılıp teslim edilinceye kadar periyodik olarak binanın teknik olarak denetimi ve denetimin rapor olarak maliklere veya malik teknik heyetine yazılı bildirimi.
Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde ise kendi bünyemizde ve iş ortaklarımızla kurumlara verdiğimiz temel hizmetler:
 • Bölge için en iyi ve en verimli kullanıma yönelik çalışmaların yapılması
 • Gerekçeli raporların hazırlanması
 • Sınır mülkiyetlerinin ve hak sahipliği tespiti
 • Kat adedi analizi, kullanım analizi, fonksiyon analizi
 • Değerleme çalışmalarının yapılması
 • Proje ve yüklenici ihtiyaçlarını uzlaştırılması araştırması
 • Yüklenici seçimi
 • Yasa kapsamında gerekli prosedürlerin takibi